Kocaeli Halk Sağlığı Müdürlüğü
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Kocaeli Halk Sağlığı Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

İdari ve Mali İşler Şubesi

Güncelleme Tarihi: 11/07/2017

Şube Personelleri

Döner Sermaye Tahakkuk Birimi

Bilgin PARILTAN

Recep Şadi DEMİRKOL

Nadir GÜZELSU

 

 

Maaş Tahakkuk Birimi

Şule ÖZYURT

Mehmet ERES

Mehmet Şakir YILDIRIM

Betül HEKİM

 

Satınalma Birimi

Yusuf ORUÇ

Abdurrahman BOŞNAK

Efraim YILMAZ

Yasemin DAVUTOĞLU

 

Teknik Birim

Sema DUMAN

Şahin KAYAN

Yaşar ERSOY

Tolga GÖZÜTOK

Erol DEMİRCAN

 

 

Yatırım ve Emlak Kontrol Birimi

İlknur YELKENCİ ŞAHİN

 

 

Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimi

Yılmaz MENGÜLOĞLU

Burhan YURTOĞLU

Yunus ÇELİK

Serkan ZENGİN

 

İdari İşler Birimi

Nuray ÜLKEROĞLU

Arzu BAŞOĞUL

Burcu HACILAR

Ahmet ŞAHİN EKE

Ebru ERDEM TURHAN

Ertuğrul ANTİKE

Serdal ERDOĞAN

 

Evrak Kayıt Birimi

Havva SAY

Cevriye ERŞEKER

Ebru AYDIN

Hatice HAKVERDİ

 

Garaj Birimi

Recep ERASLAN

Muharrem AZAK

Mustafa SAĞLAM

Yakup SEYHAN

Muzaffer USLU

Muzaffer DERTLİ

Görev ve Yetkileri :
1) Yıllık plan ve programlarını hazırlamak, uygulamak, uygulatmak ve denetlemek.
2) Hizmetlerin gerçekleşmesi için lüzumlu insan gücü planlamasını ilgili birimler ile işbirliği içerisinde yapmak, tedbirleri almak.
3) İlgili şahıs ve birimlerle işbirliği içerisinde personelin toplu, ferdi veya kurumsal hizmet içi eğitimlerinin plan ve programını yapmak, bu plan ve programın gerçekleşmesini sağlamak.
4) İdari işlerle ilgili hizmetlerin yürütülmesi için gereken organizasyonu ve eşgüdümü sağlamak, bu konuda diğer resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak.
5) Taşınır mal yönetmeliğine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.
6) İç kontrol sistemi, stratejik planlama ve kalite yönetim sistemi işlemlerini yürütmek.
7) İlgili birimler ve işbirliği içerisinde hizmet değerlendirmesi yapmak, tespit edilen aksaklıkların düzeltilmesini sağlamak ve değerlendirme sonuçlarını gelecek yılın çalışma plan ve programında göz önünde bulundurmak.
8) Müdürlüğe ait tıbbi cihaz ve taşıtların bakım-onarımını belli bir program dahilinde sağlamak.
9) Müdürlüğe ait bina ve tesislerin bakım ve onarımını her yıl belli bir program dahilinde, teknik personel vasıtasıyla yaptırmak.
10) Müdürlüğe ait bina, arsa ve tesislerin envanter kayıtlarını tutmak.
11) Müdürlüğün genel evrak ve arşiv hizmetlerini yürütmek.
12) Müdürlük birimlerinin ihtiyacı olan onarım ve tadilatlar için proje, yaklaşık maliyet ve teknik şartname hazırlamak, onarım ihalelerini yapmak, ihalesi yapılan işlerin yapı denetim görevini yürütmek.
13) Yatırım programındaki tesislerin takibini yapmak, geçici ve kesin kabul komisyonlarında görev almak.
14) Programrama alınan yatırımlar için uygun arsa temini hisseli taşınmazların kamulaştırma işlemleri, taşınmaz tahsisi ve imar plan tadilat tekliflerini hazırlamak ve takip etmek.
15) Mal ve hizmet alımları için mevzuata uygun satın alma yönteminin belirlenmesi ile ilgili faaliyetleri yürütmek.
16) Müdürlüğün mal ve hizmet alımları ile yapım işlerini 4734, 4735 ve 5018 sayılı Kanunlar ve bu Kanunlara istinaden çıkarılan ikincil mevzuatla yapılan düzenlemelere uygunolarak yürütmek.
17) Personelin maaş, ek ödeme ve diğer ödeme işlemlerini yürütmek.
18) Taşınır Mal Yönetmeliğine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.
19) Aile hekimlerinin kullandığı demirbaş ve bina kira bedellerinin belirlenmesi, demirbaşların satışı, takibi ve tahsili ile ilgili işlemlerin yürütülmesi.
20) Kamu zararlarının takip ve tahsili işlemlerini ilgili birimlerle koordineli yürütmek.
21) Döner sermaye kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak amacıyla döner sermaye (bütçe, muhasebe, raporlama, performans, ek ödeme vb.) ve döner sermaye işletmesi ile ilgili gerekli tüm iş ve işlemleri döner sermaye mevzuatı çerçevesinde yürütmek.
22) Müdürün verdiği diğer görevleri yapmak.