Kocaeli Halk Sağlığı Müdürlüğü
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Kocaeli Halk Sağlığı Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü

Güncelleme Tarihi: 11/07/2017

 

insankaynaklari.jpg


Şube Personelleri

AtamaBirimi

Güncelleme

Zeyneb Büşra ERCAN

Mevlüt ÇAKMAK

Mine HELEP

Serap GÜRAY

 

Sicil Birimi

Arşiv

Gönül POLAT

Ferhan ERDİNÇ

Seher ÖZKAN GÜLBAŞ

 

Terfi Birimi

Derya ÇALIŞKAN

Nuran GÖKSU

 

Aile Hekimliği Birimi

Nilüfer METE KALE

Sultan Banu YILDIZ

Gülden EREN YAVUZ

 

İstatistik Birimi

Tuğba ŞENKUL

Tuğba ŞAHİNOĞLU

 

Disiplin Birimi / SABİM/BİMER/Hasta Hakları/Halkla İlişkiler

Gülay BÜLBÜL

Elif UZUNER

Bahar BOZKURT

Nazmiye EĞİLMEZ

 

Bilgi İşlem Birimi

Samet KOÇ

F. Oğuz GÖKSU

Emre PAŞAOĞLU

İbrahim YAVUZ

Meral ÜZÜLMEZ

Tuğba Nalbant

Gülay BİLGİÇ

 

 

Görev ve Yetkileri :
1) İlde Kuruma bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarında görevli personelin atama ve nakil işlemlerini yapmak.
2) Personelin İl, İlçe ve birim bazında dağılımlarına ait kayıtları tutarak, kadro standartları çerçevesinde kadro unvan ve niteliklere göre istihdamı sağlamak, izlemek ve ileriye yönelik planlamalar yapmak.
3) Aile hekimliği uygulaması kapsamına geçen personelin atama işlemlerini yürütmek.
4) Aile hekimliğine yerleştirilmesi yapılan aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarının sözleşmelerini hazırlamak, ücretsiz izin onaylarını almak ve takibini yapmak.
5) İşçi ve sözleşmeli çalıştırılacak personele ilişkin iş ve işlemlerini yürütmek.
7) Personel kayıtlarını sürekli güncellemek, ilgili birimlere ve Kuruma bildirimini yapmak.
8) Kurum emirlerini yerine getirmek ve ilgili birimlere ulaşmasını sağlamak.
9) İlde Kuruma bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarında görevli personelin terfi, emeklilik ve diğer özlük hakları ile ilgili hizmetlerini yürütmek.
10) Sendikalarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
11) Personelin mal bildirimlerini zamanında vermesini sağlamak.
12) Personelin hizmet puanı itirazlarını değerlendirmek ve düzenlemek.
13) Personelin, her türlü izin ve hastalık raporlarıyla ilgili işlemlerini yürütmek ve gerekli kayıtlarını tutmak.
14) İlgili şahıs ve birimlerle işbirliği içerisinde personelin oryantasyon eğitimi ve toplu, ferdi veya kurumsal hizmet içi eğitimlerinin plan ve programını yapmak, bu plan ve programın gerçekleşmesini sağlamak.
15) Aday memur eğitimi ve asalet işlemlerini yapmak.
16) Özlük evraklarının bulunduğu dosyaları saklamak üzere arşiv oluşturmak ve arşiv işlemlerini yürütmek.
17) Personel kayıtlarını sürekli güncellemek, ilgili birimlere ve Kuruma bildirimini yapmak.
18) Aile hekimliği uygulaması kapsamında bulunan personel hariç olmak üzere, İlde Kuruma bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarında görevli personelin disiplin işlemlerini mevzuata uygun şekilde, zamanında yapmak, uygulanmasını sağlamak, takip etmek ve neticelendirmek.
19) Kurum mevzuatı ve güncel mevzuat ile ilgili olarak Müdürlük personeline yönelik eğitimler düzenlemek, buna ilişkin işlemleri koordine etmek.
20) Memurların yargılanması ile ilgili mahkemelerden bilgi istemek ve tetkikini yapmak.
21) İnceleme dosyaları ile ilgili bilgi edinme başvurularını değerlendirmek ve sonuçlandırmak. 
22) Müdürlüğün görev alanına giren konularda, bilgi toplama, işleme ve paylaşma yetkisini mevzuata ve e-devlet uygulamalarına uygun olarak daha etkin ve hızlı biçimde yerine getirmek.
23) Bilişim teknolojisindeki gelişmelere uygun olarak daha etkin ve verimli bilgi, belge ve iş akışı düzenini kurmak, buna yönelik yazılımları üretmek veya sağlamak.
24) Müdürlüğün bilgi işlem sisteminin donanım alt yapısını kurmak, işletmek, bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak.
25) Halk sağlığı alanındaki istatistikî verileri derlemek, standartlara uygun olarak analiz etmek, rapor haline getirmek.
26) E-posta, elektronik ağ vb. kurumsal sunucu sistemlerinin kurulum, yönetim ve güvenliğini sağlamak, kullanıcı hesaplarını, yerel alan ağı, geniş alan ağı ve internet erişim politikalarını yönetmek.
27) İlgili şahıs ve birimlerle işbirliği içinde personelin sağlık istatistikleri konusunda toplu, ferdi veya kurumsal hizmet içi eğitimleri ile ilgili planlamalar yapmak.
28) Kurumun istediği verileri toplamak ve Kuruma göndermek.
29) Hizmetleri yansıtıcı yıllık faaliyet raporları düzenlemek.
30) Müdürün verdiği diğer görevleri yapmak.