Kocaeli Halk Sağlığı Müdürlüğü
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Kocaeli Halk Sağlığı Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Ruh Sağlığı Programları, Tütün Ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddeler Şubesi

Güncelleme Tarihi: 11/07/2017

Şube Personelleri

Çiler DÜVENCİ ERKAN

Tayfun KAYAR

Nilay KARABACAK

Nurgül YILDIRIMTAŞ

Esra PEHLEVAN

Seyithan AR

kocaeliruhsagligi@gmail.com


 

Görev ve Yetkileri :
1) Yıllık hizmet plan ve programlarını hazırlamak, uygulamak, uygulatmak, denetlemek ve değerlendirmek,
2) Hizmetlerin gerçekleştirilmesi için lüzumlu insan gücü planlamasını ilgili birimlerle işbirliği içerisinde yapmak, gereken tedbirleri almak.
3) Koruyucu ruh sağlığı hizmetlerinin birinci basamak sağlık hizmetleriyle verilmesi, bütünleştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik çalışmaların yürütülmesini sağlamak.
4) Kronik ruhsal bozuklukların birinci basamak ağırlıklı olmak üzere ikinci basamak ve üçüncü basamakta tanı, tedavi ile izlemelerinin ve psikososyal rehabilitasyon programlarının geliştirilmesi için gerekli çalışmaları yürütmek.
5) Toplum temelli ruh sağlığı hizmetlerinin koordinasyonu, çalışacak personele yönelik eğitim modüllerinin hazırlanması ve uygulanması faaliyetlerini yürütmek.
6) Damgalama ve ayrımcılığın ortadan kaldırılmasına yönelik savunuculuk faaliyetleri yürütülmesi konusunda çalışmalar yapmak.
7) İntiharı azaltmak ve intiharı önleme konusunda farkındalık oluşturulması için çalışmalar yürütmek.
8) Otizm spektrum bozuklukları gibi çocukluk çağında başlayan kronik ruhsal bozukluklar konusunda erken tanılama-tedavi-rehabilitasyon hizmetleri için spesifik programlar geliştirmek.
9) Çocuk izlem merkezi uygulamalarının yaygınlaştırılması, personel eğitimi de dahil olmak üzere kapasite artırma faaliyetlerini yürütmek.
10) Toplumda, çeşitli kuruluşlarda ve işyerlerinde mobbingin önlenmesine yönelik faaliyetler yürütmek.
11) Kadına karşı şiddete ve aile içi şiddete yönelik ruh sağlığı çalışmalarını, eğitim ve kapasite artırma faaliyetlerini yürütmek, kadın izlem merkezleri ile ilgili çalışmaları yapmak.
12) Koruyucu ruh sağlığının iyileştirilmesi için, halkın ve sağlık personelinin eğitim çalışmalarını yürütmek.
13) Koruyucu ruh sağlığının iyileştirilmesi için, eğitici ve yol gösterici afiş, broşür, kitapçık, kısa film vb. eğitim materyalleri geliştirmek.
14) Koruyucu ruh sağlığının iyileştirilmesi için, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları vb. kuruluşlarla beraber çalışmalar yürütmek.
15) Müdürün verdiği diğer görevleri yapmak. 
16) Görev alanı ile ilgili yıllık plan ve programlarını hazırlamak, uygulatmak, izlemek ve değerlendirmek.
17) Hizmetlerin gerçekleşmesi için lüzumlu insan gücü planlamasını ilgili birimler ile işbirliği içerisinde yapmak, gereken tedbirleri almak.
18) İl düzeyinde Ulusal Tütün kontrol Programının uygulanmasını sağlamak, program kapsamında kendi sorumluluğuna bırakılmış iş ve işlemleri gerçekleştirmek.
19) İl Tütün Kontrol Kurulu sekretarya hizmetlerini yürütmek.
20) İl düzeyinde toplum sağlığı merkezleri de dahil, denetim ekipleri ile tütün denetimleri yapmak, denetimler sonucunda rapor hazırlamak.
21) Tütün ve tütün ürünlerinin kullanımı, alkol ve madde bağımlılığı konularında vatandaşın bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi için çalışmalar yapmak.
22) İl Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele Kurulu sekretaryası hizmetlerini yürütmek.
23) Uçucu Maddelerin Zararlarından İnsan Sağlığının Korunmasına Dair Kanun kapsamında, uçucu madde ihtiva eden ürünlerin kontrol ve denetimini yapmak.
24) Sigara bıraktırma çalışmalarını yürütmek, değerlendirmek.
25) Alkol ve zararları hususunda diğer kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile birlikte çalışmalar yapmak.
26) Sürücü davranışlarını geliştirme eğitimlerinin yürütülmesini sağlamak.
27) Uyuşturucu madde kullanımının önlenmesi çalışmalarına destek vermek
28) Müdürün verdiği diğer görevleri yapmak.